nezakonito dobio „borački“ kredit od 95.000 KM

Potvrđena optužnica protiv kantonalnog tužioca Adnana Tulića

Adnan Tulić
Foto © Adnan Tulić- Potvrđena optužnica, slijedi suspenzija do okončanja procesa

Tulić svjesno sakrio da ima stan u Bihaću u kome živi sa porodicom da bi nezakonito dobio „borački“ kredit od 95.000 KM ,a izgrađenom objektu u Lohovu sa suprugom izvršio prenamjenu u Villu Una Lux i izdavao je turistima

Općinski sud u Livnu potvrdio optužnicu protiv Adnana Tulića, zamjenika kantonalnog tužioca Tužilaštva USK zbog krivičnog djela „Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti“ iz člana 268 stav 3. u vezi sa stavom 1 KZ FBiH.

Tužiočev navodni objekat za stanovanje u Lohovu, u stvarnosti Villa Una Lux za izdavanje turistima
Foto © Tužiočev navodni objekat za stanovanje u Lohovu, u stvarnosti Villa Una Lux za izdavanje turistima

Optuženom Adnanu Tuliću stavlja se na teret da je dana 19.07.2022. godine nakon objavljenog Javnog poziva za odobrenje kreditnih sredstava za kupovinu stana ili stambenog objekta ili izgradnju individualnog stambenog objekta (II kreditna linija) iako svjestan da ne ispunjava sve kumulativno propisane uslove za dodjelu kreditnih sredstava po navedenom javnom pozivu i kao takve navedene i u prijavnom obrascu, u namjeri da pribavi kredit po povoljnijim uslovima podnio Prijavu na javni poziv, u kojoj je svjesno i htijući dao nepotpune i obmanjujuće podatke da on i njegova supruga nemaju u vlasništvu stambenu jedinicu, niti su vlasnici stana navodeći da postojeća zgrada nema urednu vlasničku dokumentaciju, te da žive u stanu koji nije etažiran niti uplanjen, iako je znao da je prethodno faktički stekao vlasništvo na navedenom stanu kao vanknjižni vlasnik, na osnovu prethodno zaključenog predugovora sa bihačkom firmom povodom čega je dana 21.01.2020.godine, ZK uredu Općinskog suda u Bihaću,...

Unutrašnjost tužiočeve Ville Una Lux u Lohovu
Foto © Unutrašnjost tužiočeve Ville Una Lux u Lohovu

...podnio zahtjev za predbilježbu sticanja prava vlasništva povodom istog, te slijedom čega je navedeni ZK ured donio Rješenje o upisu predbilježbe sticanja vlasništva u B vlasničkom listu u ZK ulošku na pomenutom stanu, a za koji stan je prodavcu dana 10.12.2019.godine, isplatio iznos kupoprodajne cijene od 15.000,00KM, dana 03.08.2020. godine, iznos od 41.000,00KM i dana 28.09.2020.godine iznos od 45.000,00KM, a koji ZK uložak svjesno i htijući nije priložio uz prijavu, iako je u tom stanu živio sa porodicom i u tom periodu, kao što je i u ovjerenoj Izjavi od 19.07.2022.godine, koju je priložio uz prijavu, traženoj slijedom Odjeljka 5. – Potrebna dokumentacija, pod I – Individualna gradnja, tačka 4. Dokumentacije o stambenoj situaciji predmetnog javnog poziva i tačke 3.d) obrasca prijave u pogledu potrebne dokumentacije sve u smislu statusa stanovanja podnosioca zahtjeva, odnosno da lice koje traži kredit ima status podstanara ili živi kod roditelja kao podstanar, ili živi u objektu koji je neuslovan za upotrebu, naveo da formalno ne postoji stambena jedinica u kojoj boravi zajedno sa suprugom i dvoje djece , jer se stan nalazi u u pomenutoj zgradi, koja nije etažirana, niti uplanjena, iako je znao da navedeno ne potpada niti pod jedan od navedenih statusa, pri tome svjesno ne prikazujući ni činjenicu da je prije tog stana, i to još od dana 02.06.2014.godine, ...

Rok za prijavu na javni oglas bio 8.mart, tužilac Tulić prijavio se 19.jula i dobio kredit od 95.000 KM
Foto © Rok za prijavu na javni oglas bio 8.mart, tužilac Tulić prijavio se 19.jula i dobio kredit od 95.000 KM

...imao u vlasništvu stan i riješeno stambeno pitanje, a na osnovu ugovora zaključenog sa D. i N. Đ: kada je kupio stan u ulici Ozimice površine 75m2 slijedom čega je na njegov zahtjev u ZK Uredu Općinskog suda u Bihaću bio upisan i kao njegov vlasnik u ZK ulošku a koji stan je potom dana 15.06.2020.godine zaključujući Ugovor o kupoprodaji prodao kupcima D. I. i K. M., a koja je činjenica da je i prethodno živio na navedenim adresama, na kojima je prijavljen, te i dalje živi na jednoj od njih, proizilazi i iz zvanične evidencije MUP USK/Sektor za pravne poslove - Odsjek za administraciju od 05.01.2024. godine, a iste te stanove je prilikom podnošenja finansijskih izvještaja VSTV-u, kao nosilac pravosudne funkcije – VSTV-u, navodio kao svoje vlasništvo i to stan prilikom podnošenja godišnjih izvještaja za period 2015-2018.godine, te u finansijskim izvještajima za 2019 - 2022.godine i stan kao i da je vlasnik vikend objekta na parceli Lohovu zatim u finansijskom izvještaju za 2020/2021.godina, te finansijskom izvještaju za 2022.godinu da je vlasnik i vikend objekta 9x4,5 m i kuće 140m2, ...

Svojeručni potpis tužioca 19.jula 2022. godine
Foto © Svojeručni potpis tužioca 19.jula 2022. godine

...slijedom kojeg je neistinitog i nepotpunog prikazivanja činjenica odlučnih za dobijanje kredita Upravni odbor JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija USK, donio odluku kojom mu je odobrio kredit u iznosu od 95.000,00KM po povoljnim uvjetima, sa rokom otplate 240 mjeseci i kamatnom stopom od 2,00 % na godišnjem nivou, koji kredit mu je i isplaćen u dvije tranše, zaključno sa danom 12.10.2022 godine i to po prethodnoj saglasnost koji iznos kreditnih sredstava je potom svjesno i htijući utrošio u izgradnju objekta na navedenoj k.č za drugu namjenu, a ne za rješavanje stambenog pitanja, jer je supruzi T. E. dana 26.06.2023.godine, a nakon što joj je dana 15.06.2023.godine, dao saglasnost da navedeni objekat registruje kao kuću za odmor i za pružanje ugostiteljskih usluga pod nazivom „Villa Una Lux” i podnijela zahtjev Službi za finansije, privredu i poljoprivredu Grada Bihaća za izdavanje navedenog odobrenja i u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga - kao kuća za odmor, povodom čega je navedena služba i donijela Rješenje a koji objekat i koristi u takve svrhe, pri tome nastavljajući da i dalje stanuje sa porodicom na adresi gdje je i dalje prijavljen.